Trường :THPT B THANH LIÊM
Học kỳ II, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 29/6/2020 đến 04/7/2020

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - Cả ngày

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

15
15
0
40
0
26


Xếp TKB Nguyễn Trọng Lợi ngày 26-9-2020

Trường THPT B Thanh Liêm - Địa chỉ: Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, - ĐT: 0226 3888 0192 - Website: www.thanhliemb.hanan.edu.vn